ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญครั้ง 11 /2562

จากเดิม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2562

 

สอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์อัญญา มธุรเมธา โทร. : 044-611221 ต่อ 8700 , 8701

Leave a reply