สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 05/2561

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 05/2561

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม NUSA 4 โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

  1. เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่าหลังสิ้นการรับสมัคร มีผู้ยื่นแบบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย คือ  นางกิติสา วงศ์คำ เป็นกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนไม่เกินหนึ่งคน และโดยผลของกฎหมาย ถือว่า นางกิติสา วงศ์คำ เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต่อไป

 

  1. เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัย รับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) จำนวน 9 หลักสูตร
โดยแบ่งเป็น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 26 ราย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 26 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 373 ราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 146 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 146 ราย หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 675 ราย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 19 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 382 ราย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 124 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,917 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 9)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 9) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จำนวน 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

  1. เรื่อง การพิจารณารายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด :

Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 05/2561
Leave a reply