สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2561

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  1. เรื่อง พระราโชบายในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า องคมนตรีได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อรับทราบพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้นำพระราโชบายไปสู่การปฏิบัติในการกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนกลางในเรื่องของการวิจัย การผลิตครู การดูแลและให้ความสำคัญแก่ผู้พิการและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของในท้องถิ่น

 

  1. เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ปรากฏว่าหลังสิ้นสุดวันเวลาที่รับสมัคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 มีผู้สมัคร จำนวน 3 ราย ซึ่งเท่ากับจำนวนกรรมการที่ว่างอยู่ โดยผลของกฎหมายจึงถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นได้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น

3) อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 8)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 8) โดยแบ่งเป็น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 ราย และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งให้ นายภาคภูมิ ธรรมอารักษ์ ตำแหน่ง รองอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง

 

  1. เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561

 

  1. เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและออกข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561

 

  1. เรื่องการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ภายในสิ้นปี
พ.ศ. 2561 การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จะแล้วเสร็จและจะสามารถประกาศใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมเนื่องจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นให้
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแล และควบคุมมหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่จะต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ดาวน์โหลด :

Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2561
Leave a reply