สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

****************************************************************

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

              สภามหาวิทยาลัย มีอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 คน
ตามที่เสนอ

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จำนวน 3 หลักสูตร

              สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ดังนี้

  1. ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธามาศ  คชรัตน์  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  1. ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย ดังนี้

2.1 อาจารย์ ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

2.2 อาจารย์ปาลิตา  ผลประดำเพ็ชร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

2.3 อาจารย์อารยา  มุสิกา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2.4 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2.5 อาจารย์ดนัย  รัชตะวราเศรษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2.6 อาจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2.7 อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

2.8 อาจารย์ชลทิชาลินี  แก่นสนท์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

Leave a reply