สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 06/2561

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 06/2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  1. เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) จำนวน 9 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 9 ราย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 29 ราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 14 ราย หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 226 ราย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 21 ราย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 310 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 10)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 10)
โดยแบ่งเป็น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบนโยบายการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

           สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้มีหน่วยงานภายในรองรับการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จำนวน 5 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

  1. เรื่อง กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การจัดทำเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติ โดยจะปรากฏข้อความบนเสื้อว่า “ราชภัฏบุรีรัมย์น้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า”
โดยจะสวมใส่เสื้อดังกล่าวหรือชุดสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติ  ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และในวันเดียวกันจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการบริจาคโลหิตด้วย

ดาวน์โหลด :

Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 06/2561
Leave a reply