สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารจัดตั้งสถาบัน

สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอื่นๆ ตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนดไว้

สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรในสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อุปนายก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนบริหาร

ผู้แทนคณาจารย์