ปี 2561

Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ อัตราค่าบำรุงอาคารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561
Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Icon
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561