บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 / 2561

บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 / 2561