ปี 2561

Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 04/2561
Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 05/2561
Icon
สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 06/2561
Icon
สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561
Icon
สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561