แบบฟอร์มการส่งบันทึกข้อความ การนำเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
1.กรอกข้อมูลผู้นำเสนอ
2.เลือกวาระและประเภทการนำเสนอ
3.แนบไฟล์บันทึกข้อความและเอกสารประกอบการนำเสนอ
ข้อมูลผู้นำเสนอ
ชื่อ-สกุล
สังกัดหน่วยงาน
 • - เลือกหน่วยงาน -
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะครุศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 • สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • อื่นๆ
ตำแหน่ง
รายละเอียดเอกสาร
ครั้งที่ประชุม
 • - เลือกครั้งที่ประชุม -
 • 1/2561
 • 2/2561
 • 3/2561
 • 4/2561
 • 5/2561
 • 6/2561
 • 7/2561
 • 8/2561
 • 9/2561
 • 10/2561
 • 11/2561
 • 12/2561
เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบการประชุม
แนบไฟล์บันทึกข้อความ
*docx , pdf
กรุณาแนบไฟล์...