ปี 2561

Icon
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 07/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Icon
การจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา
Icon
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 01/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Icon
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 04/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
Icon
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 03 / 2561 เรื่องการแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Icon
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 02 / 2561 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ