อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่บัญญัติไว้ในกฎมายอื่น
๒) จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และบริหารจัดการดานงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๓) ดำเนินงานด้านธุรการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
๔) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติของสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๕) กลั่นกรอง เสนอแนะ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๖) บริการเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้ทราบ
๗) จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดเก็บ สืบค้น อ้างอิง เผยแพร่เอกสาร ประกอบการประชุมรวมถึงมติของสภามหาวิทยาลัย
๘) รับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบและดำเนินการ
๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

บุคลากรสภามหาวิทยาลัย