• ท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตามกำหนดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

  โดยกรอกแบบฟอร์มของสภามหาวิทยาลัย

 • คลิกเพื่อส่งข้อมูล

กำหนดการประชุมสภาประจำปี 2561

  • 26 มีนาคม 2561
   ครั้งที่ 3
  • 30 เมษายน 2561
   ครั้งที่ 4
  • 28 พฤษภาคม 2561
   ครั้งที่ 5
  • 25 มิถุนายน 2561
   ครั้งที่ 6
  • 21 กรกฎาคม 2561
   ครั้งที่ 7
  • 27 สิงหาคม 2561
   ครั้งที่ 8
  • 24 กันยายน 2561
   ครั้งที่ 9
  • 29 ตุลาคม 2561
   ครั้งที่ 10
  • 26 พฤศจิกายน 2561
   ครั้งที่ 11
  • 24 ธันวาคม 2561
   ครั้งที่ 12