ปี 2561

Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจ่ายเงินให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561
Icon
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การจัดการศกึษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561