สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 07/2561

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 07/2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  1. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

           ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด บังเกิดผลดีต่อราชการของมหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน อธิการบดี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ เป็นกรรมการ อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

  1. เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สภามหาวิทยาลัย รับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 5,746,443 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

 

  1. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 11)

           สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 ราย

 

  1. เรื่อง ปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 

  1. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนงานภายในหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มี สำนักงานคณบดี และสำนักงานจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลด :

 

Leave a reply