สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 08/2561

 

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 08/2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  1. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 6)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 6) ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 ราย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 7 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 71 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 30 ราย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 123 ราย

 

  1. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 12)

           สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 12)
ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 ราย และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย

 

  1. เรื่อง การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ซึ่งประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และด้านงานวิจัย และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  1. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติงบประมาณตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 716,279,100 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 473,037,600 บาท และงบประมาณรายได้ จำนวน 243,241,500 บาท โดยแผนงบประมาณดังกล่าว มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 

  1. เรื่อง การพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้
    พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
งบรายได้ พ.ศ. 2561 และอนุมัติงบประมาณเป็นทุนประเดิมแก่กองทุน จำนวน 5 ล้านบาท

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยประกอบไปด้วยมาตรฐาน จำนวน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม มาตรฐานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

 

  1. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบกฎกระทรวง ว่าด้วย ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด :

Leave a reply