ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สมัยสามัญ ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563

ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 01 ประจำปี 2563

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภา สม

Read more