ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภา สม

Read more