บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 – 22 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแบ่งบัณฑิตออกเป็น 2 รอบ และแยกการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ดังตารางที่แจ้งในเอกสาร

บัณฑิตรอบที่ 1 ศศ.บ. , วทบ. , บธ.บ. , นบ. , รปบ. , ศป.บ.
บัณฑิตรอบที่ 2 คบ. , บช.บ. , นศ.บ. , ศ.บ. , ป.โท , ป.เอก

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบแรก 16.00 น. รอบสอง 19.00 – 22.00 น.

บัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนในระบบ http://grads.bru.ac.th/ และ PRINT OUT เอกสารเพื่อ ชำระเงินชำระได้ ในวันรายงานตัว