ขั้นตอนที่ 1 การตีโจทย์

คือการแตกหัวข้อที่ได้มาให้ละเอียด เพื่อวางแผนการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนงานเขียนของเรา เช่น ได้หัวข้อ ’การปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัส ของในหลวงราชกาลที่ 9’ ทำการแตกโจทย์จากหัวข้อที่ได้รับ ประเด็นแรก ‘การปฏิรูปการศึกษา’ ประเด็นที่สอง ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ และประเด็นสุดท้าย ‘พระราชดำรัสของในหลวงราชกาลที่ 9’

ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล

นแต่ละประเด็นที่ได้แตกมา ทั้ง 3 ประเด็น ทั้งในเรื่องของ ความหมาย บทนิยาม เนื้อหา และบทสรุปโดยทั่วไป ทำการค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้