• ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565

  • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

    กรอกข้อมูลเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    กรอกแบบฟอร์ม