• กำหนดการประชุมสภา

  • 27 มกราคม 2563
   ครั้งที่ 1
  • 24 กุมภาพันธ์ 2563
   ครั้งที่ 2
  • 23 มีนาคม 2563
   ครั้งที่ 3
  • 27 เมษายน 2563
   ครั้งที่ 4
  • 25 พฤษภาคม 2563
   ครั้งที่ 5
  • 29 มิถุนายน 2563
   ครั้งที่ 6
  • 27 กรกฎาคม 2563
   ครั้งที่ 7
  • 31 สิงหาคม 2563
   ครั้งที่ 8
  • 28 กันยายน 2563
   ครั้งที่ 9
  • 26 ตุลาคม 2563
   ครั้งที่ 10
  • 30 พฤศจิกายน 2563
   ครั้งที่ 11
  • 28 ธันวาคม 2563
   ครั้งที่ 12
  กำหนดการทั้งหมด
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

  กรอกข้อมูลเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  กรอกแบบฟอร์ม