• กำหนดการประชุมสภา

  • 23 ธันวาคม 2562
   ครั้งที่ 11
  • ยังไม่ได้กำหนด
   ครั้งที่ 12
  กำหนดการทั้งหมด
 • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

  กรอกข้อมูลเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  กรอกแบบฟอร์ม