หน้าแรก

การประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงานระดับ คณะ สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วยงานระดับ คณะ สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ

ด้วย Dspace และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Google Scholar

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเมินสมรรถนะ

ด้วยข้อสอบ IC3 Digital literacy Certification

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวล่าสุด

[us_grid columns=”3″ items_gap=”1rem” items_quantity=”3″ items_layout=”9132″ img_size=”us_768_450_crop”]

ปรัชญา

และความสำคัญ

"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มีปรัชญาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"

[us_image image=”8466″ el_class=”bru-index-hilight-img”]

ปรัชญา

และความสำคัญ

"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มีปรัชญาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"

[us_image image=”8466″ el_class=”bru-index-hilight-img”]

ข่าวสารจาก

มหาวิทยาลัย