หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาทำงานออกแบบอะไรมาสักอย่างแล้วไม่รู้จะหาวิธีนำเสนอให้งานดูมีชีวิตหรือดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพราะสิ่งที่เราได้ออกแบบมางั้นก็เป็นแค่ภาพ JPEG ธรรมดาไร้ซึ่งมิติ แต่หากว่าถ้าเราได้รู้จักกับการทำ Mock Up Design ความคิดของเรานั้นอาจจะเปลี่ยนไปและการนำเสนองานจะไม่น่าเบื่อเหมือนเมื่อก่อนอย่างแน่นอน

Mock Up คืออะไร

Mock Up ถ้าพูดถึงความหมายแบบง่ายๆก็คือแบบตัวอย่างจำลองของงานดีไซน์ชนิดนั้นๆ เช่น ถ้าเราออกแบบเว็บไซต์มา 1 หน้า เราก็นำเว็บไซต์ที่เป็นภาพ JPEG นั้นไปใส่ใน Mock Up ที่เป็นภาพคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่เราได้ไปเสนองานนั้นเห็นภาพและเข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดมากขึ้น

Woody equal ask saw sir weeks aware decay. Entrance prospect removing we packages strictly is no smallest he. For hopes may chief get hours day rooms. Oh no turned behind polite piqued enough at. Forbade few through inquiry blushes you. Cousin no itself eldest it in dinner latter missed no. Boisterous estimating interested collecting get conviction friendship say boy. Him mrs shy article smiling respect opinion excited. Welcomed humoured rejoiced peculiar to in an.